PRIVACY POLICY

Laatst gewijzigd op 27 november 2015,

Eerst en vooral zijn we erg blij dat u interesse toont in de FORGANISER – tool. Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat u zich niet druk hoeft te maken over de bescherming van uw Persoonsgegevens wanneer u FORGANISER gebruikt.

U kan zich inschrijven en registreren voor FORGANISER via de website of via de mobiele applicatie. Indien u zich via deze kanalen registreert, zal FORGANISER u om enkele persoonsgegevens vragen. Dit omvat, zonder limitatief te zijn, uw voor- en achternaam, geslacht, geboorteplaats, nationaliteit, uw adres, uw e-mailadres, bankrekening nummer, etc. (de “Persoonsgegevens”).

Als u geen Persoonsgegevens met FORGANISER wenst te delen, dan zal u geen gebruik kunnen maken van FORGANISER. Wij verzoeken u in zulk geval vriendelijk om u niet in te schrijven op de Website.

In deze privacy policy delen wij u mee hoe de Persoonsgegevens zullen worden gebruikt die u ons verstrekt wanneer u FORGANISER gebruikt. Indien u vragen of opmerkingen heeft in dit verband, verzoeken wij u om contact op te nemen met ons via info@forganiser.be.

Deze policy zal van tijd tot tijd worden ge-update. Wij adviseren u daarom om deze pagina op gezette tijdstippen te controleren zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en of deze aanvaardbaar zijn voor u voordat u FORGANISER verder gebruikt.

Deze policy geldt voor alle gebruikers en voor elke wijze van gebruik, waaronder doch niet beperkt tot, het gebruik via desktop en laptop computers, publiek ter beschikking gestelde internetverbindingen of mobiele toestellen.

Door gebruik te maken van FORGANISER en Persoonsgegevens te verstrekken, wordt uw toestemming met het gebruik van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze policy, geacht te zijn gegeven.


  1. Definities
“Applicatie”

“FORGANISER” betekent een online platform bestaande uit op maat geschreven software, waarvoor gebruikers zich kunnen registreren, en dat aangewend wordt in het kader van flexibele tewerkstelling. FORGANISER is zowel via de Website als via de Applicatie toegankelijk. N.V. Forganiser, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2640 Mortsel, Antwerpsestraat 169, met K.B.O. nummer 634.966.453 is eigenaar van alle rechten die rusten op FORGANISER.

“Persoonsgegevens” betekent, alle informatie die kan leiden tot de identificatie van een individu. Zoals, zonder limitatief te zijn, uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en paswoord.

“Verbonden Vennootschap” betekent een vennootschap waarmee FORGANISER verbonden is, zoals bijvoorbeeld haar zuster- of dochtervennootschappen.

“Website” betekent, de website bereikbaar via de URL: www.forganiser.be.


  1. De vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens

Telkens u als gebruiker Persoonsgegevens overmaakt, zal FORGANISER deze informatie in overeenstemming met deze privacy policy en de wettelijke bepalingen inzake de verwerking van Persoonsgegevens verwerken.

FORGANISER zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens beschermd zijn. Zij zal alle redelijke voorzorgen nemen om de informatie die zij verzamelt via FORGANISER of via enige andere weg, te beveiligen.

Op deze manier wenst FORGANISER de illegale of onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens en het ongewilde verlies of de beschadiging ervan te vermijden. Ondanks deze voorzorgen kan FORGANISER niet garanderen dat uw Persoonsgegevens ten allen tijde beveiligd zullen zijn wanneer zij worden meegedeeld via andere kanalen die niet beveiligd zijn.

FORGANISER streeft een optimale bescherming van uw Persoonsgegeven na door de toegang tot deze gegevens te beperken (zo zal FORGANISER bijvoorbeeld enkel toegang verlenen aan haar medewerkers en werknemers die uw Persoonsgegevens nodig hebben om de doeleinden, zoals hieronder bepaald, te verwezenlijken).


  1. Hoe worden uw Persoonsgegevens verzameld?

FORGANISER verzamelt uw Persoonsgegevens als volgt:

FORGANISER kan de Persoonsgegevens die zij ontvangt via het online platform of via enig ander kanaal samenvoegen met alle informatie die u of enige derde partij aan haar bezorgt via andere kanalen en deze Persoonsgegevens bewaren in één of meerdere, aparte databestanden.

FORGANISER zal uw Persoonsgegevens niet langer opslaan dan nodig voor het betreffende doeleinde (zoals hieronder weergegeven), of niet langer dan wettelijk of bij overeenkomst is toegestaan.

FORGANISER zal Persoonsgegevens verwijderen of corrigeren indien u hiertoe een schriftelijk verzoek richt, waarbij een kopie van uw identiteitskaart wordt gevoegd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6.

FORGANISER zal geen Persoonsgegevens verzamelen die irrelevant zijn voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 4.


  1. Wat doen we met uw Persoonsgegevens?

FORGANISER gebruikt uw Persoonsgegevens in het kader van de volgende doeleinden:


  1. Aan wie bezorgen wij uw Persoonsgegevens?

FORGANISER zal uw Persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen zonder uw toestemming, behalve:

Als gebruiker erkent u uitdrukkelijk dat elke informatie die u deelt via een applicatie of software programma dat ervoor zorgt dat de informatie wordt gedeeld (bijvoorbeeld via social media, via blogs, fora of discussiepagina’s), publiek wordt bekendgemaakt. Dit in overweging nemende, is het zeer belangrijk dat u voorzorgsmaatregelen neemt en uw gezond verstand gebruikt met betrekking tot de informatie die u op zulke applicaties of software programma’s plaatst en dat u inziet dat deze publieke bekendmaking tot gevolg heeft dat anderen zich toegang kunnen verschaffen tot uw informatie.

Elke doorgifte van Persoonsgegevens door FORGANISER aan één van de derde partijen zoals hierboven omschreven, gebeurt in overeenstemming met de ter zake geldende bepalingen van de Belgische privacywetgeving. FORGANISER verzekert u dat deze derde partijen de Persoonsgegevens enkel kunnen aanwenden in het kader van de doeleinden zoals voorzien in artikel 4 hierboven, en dat deze derde partijen hiertoe ook de nodige veiligheidsvoorzieningen hebben getroffen.

FORGANISER verbindt zich ertoe met zulke derde partijen overeenkomsten te sluiten om deze veiligheid te garanderen.

Indien FORGANISER uw Persoonsgegevens doorgeeft aan Verbonden Vennootschappen met een maatschappelijke zetel buiten de EER, dan verbindt FORGANISER zich ertoe deze doorgifte enkel te bewerkstelligen indien de nodige maatregelen zijn genomen om te voorzien dat de Persoonsgegevens voldoende beschermd zijn, waarbij minimaal een gelijkwaardige bescherming wordt geboden als binnen de EER.

FORGANISER zal bovendien alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om te verzekeren dat haar werknemers en medewerkers die toegang hebben tot Persoonsgegevens deze zullen verwerken in overeenstemming met deze policy en de relevante wetgeving ter zake.

Indien deze voorzieningen niet gerespecteerd zouden worden, zal FORGANISER stappen ondernemen tegen de werknemer of medewerker in kwestie, indien zij dat nodig acht.


  1. Toegang tot en verbetering van Persoonsgegevens

In overeenstemming met de relevante wetgeving ter zake, heeft u het recht om FORGANISER om informatie te verzoeken omtrent de Persoonsgegevens waartoe zij toegang heeft, en om, indien nodig, verbeteringen aan te brengen dan wel te verzoeken om uw Persoonsgegevens te verwijderen.

Indien u dit wenst te doen, kan u de klantendienst van FORGANISER contacteren in de kantoren te 2640 Mortsel, Antwerpsestraat 169 of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@forganiser.be, met een kopie van uw identiteitskaart in bijlage.

U kan eveneens het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer consulteren op www.privacycommission.be, een e-mail zenden naar commission@privacycommission.be of een schriftelijk verzoek richten aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

FORGANISER wil u vriendelijk verzoeken om uw Persoonsgegevens in onze bestanden up-to-date en accuraat te willen houden. Indien u meent dat de Persoonsgegevens die verstrekt werden aan FORGANISER niet correct, of niet compleet zijn, gelieve dan onze klantendienst te willen contacteren zoals hierboven beschreven. In zulk geval zal FORGANISER uw Persoonsgegevens binnen een afzienbare tijd corrigeren of aanvullen.


  1. Third Party Links

FORGANISER kan links bevatten naar website van derde partijen die niet worden beheerd door FORGANISER. Hoewel FORGANISER haar uiterste best zal doen om te verzekeren dat zulke links op de Website en in haar Applicatie enkel zullen leiden naar websites die dezelfde veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorwaarden hanteren als FORGANISER, zal zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens, waaronder ook Persoonsgegevens, die u meedeelt op zulke websites nadat u FORGANISER heeft verlaten. Voordat u persoonlijke informatie vrijgeeft, raden wij u aan om de privacy policy, indien die al bestaat, van de betreffende website te consulteren en voorzichtig te handelen.